Cookie Consent by Free Privacy Policy GeneratorELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD - zkrácené studium

 • je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů a pro uchazeče, kteří úspěšně ukončili poslední ročním maturitního studia.

Kód a název oboru vzdělání:

 • 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud

Stupeň vzdělání:

 • střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzdělávání:

 • 1 rok zkrácené denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

 • písemná
 • praktická
 • ústní

PROFIL ABSOLVENTA

 • rozumí technickým principům výroby, rozvodu a využívání elektrické energie;
 • řeší elektrické obvody a zařízení, volí vhodné materiály a součástky, realizuje řešené obvody a zařízení, oživuje je, kontroluje jejich funkci a proměřuje provozní parametry;
 • vykonává přípravné činnosti pro instalaci vodičů, instalačních armatur, rozvaděčů a ochran;
 • připevňuje, instaluje a propojuje jednotlivé části elektrické sítě včetně síťových síťových prvků, kontroluje instalaci, přezkušuje jejich funkci a připojuje na napětí;
 • zhotovuje kabelové přípojky, pokládá kabely, montuje a připojuje rozvodné skříně, koncovky, lokalizuje možné vzniklé závady na provedené instalaci;
 • zhotovuje mechanické dílce elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků;
 • rozumí funkčním principům točivých elektrických strojů a na základě diagnostikovaných hodnot provádí opravu stroje, včetně řídících a regulačních částí;
 • volí vhodnou metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních, navrhuje a realizuje vhodný měřící obvod, vyhodnocuje naměřené hodnoty;
 • zná technickou a elektrotechnickou dokumentaci, rozumí údajům na výkresech;
 • rozumí funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům;
 • zná a dodržuje základní předpisy týkající se BOZP a požární prevence, je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a dokáže první pomoc sám poskytnout.
 • splňuje legislativní podmínky pro práci na elektrických zařízeních.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA

Absolvent vykonává náročné dělnické činnosti spojené s instalací, opravou, údržbou a kontrolou elektrických přístrojů a zařízení. Měří, diagnostikuje a provozuje různé typy elektrických strojů a přístrojů, zařízení průmyslové elektrotechniky a technického zařízení budov a další zařízení využívající ke své činnosti elektrickou energii. * Uplatní se jako provozní elektrikář, autoelektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér,montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik - údržbář a tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. * Po úspěšném vykonání školení a zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb (dříve vyhláška č. 50/1978 Sb.) se může uplatnit v samostatném podnikání.

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Studium ve dvouletých nástavbových oborech pro absolventy tříletých oborů.

učební obor elektrikář